Head GISDTDA

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โครงการ THEOS-2 Ep.02

GISTDA ให้มีการสื่อสารในเรื่อง THESO-2 ให้แก่ บุคลากร สทอภ. ภายใน เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ และเตรียมความพร้อมต่อการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในเดือน กันยายน 2566 

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566  นำเสนอในหัวข้อเรื่อง 
- การทดสอบดาวเทียม THOES-2A ที่อาคาร AIT

ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักบริหารโครงการธีออส-2 ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้กับกิจกรรมครั้งนี้

luckyka.tia 21/7/2566 0
Share :