Head GISDTDA

คณะกรรมการ สทอภ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สทอภ. ณ SKP ศรีราชา

     

 

        เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการ สทอภ. พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สทอภ. จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ร้อยโท ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ คุณภาณุ จันทร์เจียวใช้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช คุณสมประสงค์ บุญยะชัย และรศ.สุธรรม อยู่ในธรรม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศของ สทอภ. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park: SKP) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

       ในโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจในภาพรวมของ SKP รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหารและบุคลากร สทอภ. ในส่วนงานต่าง ๆ เช่น ภารกิจปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอวกาศด้านกลศาสตร์วงโคจรของประเทศไทย (Astrolab) ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศ (GALAXI) กิจกรรมการทดสอบดาวเทียมเล็ก (THEOS-2A) เป็นต้น รวมทั้ง ร่วมพบปะหารือกับทีมวิศวกร CE (Customer Engineer) ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Nanfa Sangnakorn 29/6/2566 0
Share :