Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

   GISTDA ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรมฮอร์ลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งแบบ Onsite และ Online จากหน่วยงานภายใต้กรมอนามัย และ GISTDA

   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการบริหารจัดการฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM2.5 ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีอวกาศ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลสภาพอากาศ และข้อมูลสาธารณสุขสำหรับการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้สำหรับการบริการด้านสาธารณสุขเชิงพื้นที่ รวมไปถึงการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านสาธารณสุข ต่อไป

amorn.pet 28/6/2566 0
Share :