Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พื้นที่ SKP ประจำปี 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  ได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากร GISTDA ที่ปฎิบัติงานประจำอยู่ที่ SKP ชลบุรี โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหากต้องเผชิญเหตุจากสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยลดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
 

luckyka.tia 14/6/2566 0
Share :