Head GISDTDA

คณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำทีมเข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA เพื่อการใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2 สำหรับจัดทำแผนที่ของกองทัพไทย

คณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำทีมเข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA เพื่อการใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2 สำหรับจัดทำแผนที่ของกองทัพไทย 

25 พฤษภาคม 2566 นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับ พลเอก รักษ์พล จันทร์เหลือง และคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทำแผนที่ ผลิตภัณฑ์และการบริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 และดาวเทียมอื่นๆ การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการจัดทำแผนที่ และระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ หรือ GISTDA Portal

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ในการจัดทำแผนที่เพื่อนำไปใช้สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง และตอบโจทย์การวางแผนงานต่างๆ ในภารกิจของคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 

Nattakarn Sirirat 25/5/2566 1
Share :