Head GISDTDA

การอบรมหลักสูตร “การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วย D-I-S-C” รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 4 สทอภ. (ศรีราชา) สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร จัดอบรม In house Training ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร โดยในครั้งนี้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วย D.I.S.C” แบ่งออกเป็น 6 รุ่น กลุ่มเป้าหมายเป็นระดับเจ้าหน้าที่

โดยเนื้อหาในภาพรวมจะเป็นการใช้ D.I.S.C เครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้และเข้าใจในบุคลิกภาพ ลักษณะ พฤติกรรมตัวเองและ เข้าใจผู้อื่น ซึ่งจะนําไปสู่การยอมรับตนเอง รับรู้ เข้าใจถึงความแตกต่างและความถนัดของบุคคลในแต่ละ คุณลักษณะ เข้าใจถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออก จนสามารถนําเอาหลักการและความเข้าใจไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองเพื่อปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างหมาะสม

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น อีกทั้งนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงนไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้จริง
  2. ผู้เข้ารับการอบรมได้ค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนาเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง
  3. ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
luckyka.tia 18/5/2566 0
Share :