Head GISDTDA

GISTDA ชูเศรษฐกิจอวกาศ สร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-ฝรั่งเศส

GISTDA ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เดินหน้าผลักดันไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม ผ่านกิจกรรม “สัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพฝรั่งเศส - ไทย 2566 (Franco - Thai Innovation and Startup Week 2023)” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 โดยนำผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ บริษัทเอกชน นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดในฝรั่งเศสร่วมเจรจาหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของฝรั่งเศสในสาขาอวกาศ เกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผน “ปีแห่งนวัตกรรมไทย - ฝรั่งเศส" ในการขยายความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพฝรั่งเศส - ไทย 2566 ประกอบไปด้วย เวทีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ การนำเสนอแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพไทย การจับคู่เจรจาทางธุรกิจ และการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆของประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากประเทศไทยจะได้มีโอกาสเรียนรู้ต้นแบบจากประเทศชั้นนำแล้ว ยังช่วยเปิดมุมมองให้ฝรั่งเศสเห็นความก้าวหน้าของระบบนิเวศนวัตกรรมไทยในบริบทต่างๆ เช่น พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการลงทุน กลุ่มสตาร์ทอัพที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดได้ทั้งการร่วมทุน การก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ นโยบายที่เอื้อต่อการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมของฝรั่งเศสและต่างชาติ เช่น นวัตกรรมอวกาศ นวัตกรรมอาหารและการเกษตร นวัตกรรม ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ สอดรับกับแผนสานสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศสที่ในปีที่ผ่านมาซึ่งได้ร่วมลงนามพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ ประชาชน และประเด็นระดับโลก ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีเป้าหมายยกระดับสถานะความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันภายในปี ค.ศ. 2024

phasaphong.tha 26/4/2566 0
Share :