Head GISDTDA

บุคลากร GISTDA ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี อว.” ประจำปี 2565

วันที่ 3 เมษายน 2566 บุคลากรของ GISTDA จำนวน 2 คน ประกอบด้วย น.ส.สุคนธา  โตเพราะญาติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าการคลัง และ น.ส.ธัญญ์ธิยา พิชชาชัยอนันต์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป  เข้ารับมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี อว.” ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวง อว. โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีนี้ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

luckyka.tia 3/4/2566 0
Share :