Head GISDTDA

GISTDA และ ม.นเรศวร ร่วมหารือ การพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม

สถานภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวร เข้าเยี่ยมชม ภารกิจ GISTDA และประชุมหารือการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้านเกษตรกรรม
.
31 มีนาคม 2566  นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับ  ดร.พลปรีชา ชิดบุรี รักษาการผู้อำนวยการสถานภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวร และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้านเกษตรกรรม 
.
GISTDA ได้นำเสนอภารกิจสำคัญเกี่ยวกับระบบTHEOS-2 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า  การให้บริการ Application & Solution เพื่อตอบโจทย์การทำงาน วางแผน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro 4.0)  ระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (Eco Plant) ระบบการประเมินความสมบูรณ์ของพืช (Crop Health) รวมถึงแพลตฟอร์มให้บริการด้านภูมิสารสนเทศ (sphere) ซึ่งอาจารย์ ได้ให้ความสนใจในภารกิจของ GISTDA เป็นอย่างมาก ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และงานวิจัยในเรื่องพืชเศรษฐกิจ (ข้าว และอ้อย)
.
ทั้งนี้ สถานภูมิภาคฯ ยังได้ร่วมหารือกับ GISTDA โดยมีความประสงค์ที่จะร่วมพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านเกษตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดยในครั้งนี้จะเน้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้งานใน Applications ต่าง ๆ เพื่อนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ไปพัฒนาต่อยอดเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งจะมุ่งเน้นการติดตามพื้นที่ปลูกอ้อย และข้าวเป็นอย่างแรก

Nattakarn Sirirat 31/3/2566 0
Share :