Head GISDTDA

Kickoff การดำเนินโครงการ Result chain & Ecosystem ระยะที่ 1

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร จัดให้มีการประชุม Kickoff การดำเนินโครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ระยะที่ 1 เพื่อการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานในระบบนิเวศ (result chain & ecosystem) ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษาจาก บจก.ทริส คอรเปอเรชัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา 10.00 – 12.00 น.

 

โดยทีมที่ปรึกษา ได้นำเสนอแนวคิดในการประเมินกรอบการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ และสิ่งที่จะต้องส่งมอบ รวมถึงแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. จะใช้ในการประเมินในอีก 3 ปีข้างหน้า ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบ

luckyka.tia 22/3/2566 0
Share :