Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับ บพค. ร่วมกันผลักดันและพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี และงานวิจัย โครงการ “การพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR)” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน NEW SPACE ECONOMY THAILAND

   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา GISTDA ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกันผลักดันและพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี และงานวิจัย �ซึ่งดำเนินงานแล้วเสร็จในปัจจุบัน เพื่อรายงานผลดำเนินการผลตอบรับทางเศรษฐกิจ และถอดบทเรียนนวัตกรรมการพัฒนาบุคคลากรของโครงการ “การพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR)” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน NEW SPACE ECONOMY THAILAND

   สำหรับโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนา และผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมและสามารถต่อยอดความรู้เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Aerospace โดยนำเอาเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาใช้ในการพัฒนาและฝึกฝนทักษะและอบรมบุคลากรเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อยู่ภายใต้แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ซึ่งในแผนการพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมายการพัฒนากำลังคนจำนวน 200 คน ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นบุคลากรใหม่ (Young Engineer) ในสถานศึกษา 5 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา สำหรับโครงการนี้มีบทเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของเครื่องจักร Computer Numerical Control (CNC) ในการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย การเลือกชนิดอุปกรณ์ การผลิตชิ้นงานและการตรวจสอบวัดคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 2 แห่ง คือ บริษัท Lenso Aerospace จำกัด และบริษัท Senior Aerospace (Thailand) จากการดำเนินโครงการพบว่า การใช้นวัตกรรม Augmented Reality (AR) ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อทดแทนการฝึกอบรมในรูปแบบเดิม (Traditional Training) มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการเรียนรู้และการจดจำของผู้เรียน สามารถขยายการจัดอบรมในรูปแบบ AR Training ร่วมกับเนื้อหาที่มีความซับซ้อนได้ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา ทฤษฎี ได้ในเวลาที่จำกัด อีกทั้งยังสามารถช่วยลดแรงงาน กระชับเวลา ในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย รวมทั้งสนับสนุนด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมให้เกิดการใช้งานในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมอวกาศ หรือ Space Industry ของประเทศ เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมอวกาศ มุ่งการกระจายรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคม ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการผลักดันงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ

amorn.pet 17/3/2566 0
Share :