Head GISDTDA

GISTDA นำทีม ป.ป.ช. เก็บข้อมูล EIT

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร นำทีม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)   ลงพื้นที่ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. (บางเขน) เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน จำนวน 17 คน ในการทำแบบสำรวจครั้งนี้

luckyka.tia 17/3/2566 0
Share :