Head GISDTDA

GISTDA ครบรอบ 22 ปี

3 พฤศจิกายน 2565 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือ GISTDA ครบรอบปีที่ 22  เราเป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

“To be an organization that brings together the values of space technology and geo-informatics for the greatest benefit of humanity.”

luckyka.tia 3/11/2565 0
Share :