Head GISDTDA

GISTDA เดินหน้าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตรูปแบบ Credit bank

GISTDA เดินหน้าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตรูปแบบ Credit bank และจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ภายใต้โครงการ KM ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก วช. ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2565
 GISTDA นำโดยผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ นางสาวปราณปริยา วงค์ษา และคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมกับ รศ.มิลานี จุโฑปะมา อธิการบดี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกัน โดยนำหลักสูตร Non-Degree ที่ GISTDA พัฒนาและดำเนินการอยู่ มาต่อยอดเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตรูปแบบ Credit bank รวมถึงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านนักศึกษาฝึกงานและด้านสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ GISTDA 
 และในวันที่ 20-22 กันยายน 2565 GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรมการข้าว และกรมชลประทาน จัดกิจกรรมฝึกอบรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกข้าว ด้วยข้อมูลดัชนีเสี่ยงความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ศุภศิริฟาร์ม ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ : วช. เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกข้าว ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้ง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน 4 คน เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ GISTDA ต่อไปในอนาคต

phasaphong.tha 19/9/2565 0
Share :