Head GISDTDA

GISTDA นำทัพประชุม CEOS 2022 ชูประเด็นการใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการก้าวไปสู่สังคม Net Zero และสร้างโอกาส New Space Economy

GISTDA นำทัพประชุม CEOS 2022 ชูประเด็นการใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการก้าวไปสู่สังคม Net Zero และสร้างโอกาส New Space Economy

ประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ เข้าร่วมประชุม CEOS Strategic Implementation Team Technical Workshop 2022 ซึ่งเป็นการประชุมด้านเทคนิคของคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก จากหน่วยงานด้านอวกาศระดับโลก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ เมืองฟราซคาติ สาธารณรัฐอิตาลี 

การประชุมครั้งนี้ GISTDA ในฐานะประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกปี 2023 หรือ CEOS Chair 2023 ได้นำเสนอสองประเด็นสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจนั่นคือ ประเด็นแรก “การลดการปลดปล่อยคาร์บอน” เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยนำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การบรรเทาปัญหาโลกร้อน ซึ่งจะสอดรับกับที่ประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมระดับผู้นำสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ เมื่อปีที่แล้วที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี พ.ศ.2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ.2608
 
ส่วนประเด็นที่ 2 GISTDA ร่วมกับองค์กรด้านอวกาศ ได้แก่ NASA USGS ESA และCSA ในการผลักดันเรื่อง New Space Economy ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภูมิภาคกำลังให้ความสนใจ โดย GISTDA ได้เสนอแนวทางในการเปิดโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาด้าน space ระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศและหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งกิจกรรมในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศสู่ภาคเอกชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอวกาศในระดับสากล ประเด็นดังกล่าวจะนำเข้าสู่ที่ประชุม CEOS Plenary 2023 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ บียาริตส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ต่อไป

นอกจากนี้ GISTDA ยังได้หารือกับหน่วยงานด้านอวกาศของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายแนวทางของ New Space Economy ให้ครอบคลุม Space Value Chain เช่น การสร้างและผลิตดาวเทียม หรือระบบนำส่งดาวเทียม เป็นต้น 

ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก หรือ CEOS Chair 2023 ของ GISTDA อีกด้วย
 

GISTDA led the CEOS 2022 Workshop, Highlighted Survey Satellite Usage and Carbon Measurement to Support a Step to Net Zero and Create New Space Economy

As Thai representative, the Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA), under the Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation (MHESI), led by Pakorn Apaphant, Ph.D., the Executive Director of GISTDA and team, participated in the CEOS Conference Strategic Implementation Team Technical Workshop 2022, the technical workshop of earth observation satellites participated by global space agencies. The workshop was held between September 13-15, 2022 in Frascati, Italy

Pakorn Apaphant, Ph.D., the Executive Director of GISTDA, informed that in this workshop, GISTDA, as the chairman of the Committee of Earth Observation Satellite Chair 2023, had presented two key factors interested by many nations. The first one was carbon emission reduction to lessen the effects of climate change by gathering satellite data and using them in both observation and carbon-storage measurement to have the data analyzed, solve problems before eventually alleviate global warming. This is complied with the fact that Thai prime minister announced his intentions - in the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow in Scotland last year - in elevating procedures to decrease the global warming, to have Thailand achieve the goals of carbon neutral by 2053, and zero emission by 2068.

Furthermore, GISTDA, in cooperation with NASA, USGS, ESA, and CSA, are promoting New Space Economy, a factor interested among regions. As the second factor that GISTDA presented in CEOS 2022, the organization proposed a guideline in providing opportunities and promote space development among private sector along with activities in connecting with private space agencies in order to elevate space economy to meet the international level. The two factors will be brought to the light in CEOS Plenary 2023 between November 28 - December 1, 2022 in Biarritz, France.

Moreover, GISTDA had also discussed with space agency of each related country, aiming to expand the New Space Economy methods to cover space value chain, such as satellite creation and manufacturing, or the satellite delivering systems.

The participation in this workshop is considered a preparation and creating an alliance network to support the position of GISTDA as the chairman of CEOS Chair 2023.

amorn.pet 19/9/2565 0
Share :