Head GISDTDA

GISTDA จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง ดึงภูมิสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

6 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 GISTDA ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
.
การลงนามครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ GISTDA จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เกิดการวางแผนและประยุกต์ใช้ข้อมูลตามภารกิจที่นอกเหนือจากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้ว และการร่วมดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นและภาคประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดขยายผลไปยังภารกิจอื่นๆ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

phakpoom.lao 6/9/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง