Head GISDTDA

องค์การอวกาศแห่งชาติอินโดนีเซีย (Indonesian Space Agency, INASA) เข้าหารือและศึกษาดูงานที่ GISTDA

4 สิงหาคม 2565 Executive Director ขององค์การอวกาศแห่งชาติอินโดนีเซีย (Indonesian Space Agency, INASA)  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Agency, BRIN) เข้าหารือและศึกษาดูงานที่ GISTDA สำนักงานใหญ่ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้าน space technology ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ และการสร้าง spaceport การสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก ซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศประเทศหนึ่งของโลก

ระหว่างการหารือ GISTDA ได้แนะนำการใช้งาน applications ที่ทีมนักวิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลดาวเทียม โดยเฉพาะ applications ด้านภัยพิบัติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง applications เช็คฝุ่น สำหรับการติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะขยายความร่วมมือกันในด้านการประยุกต์ใช้ applications และการพัฒนา space technology ต่างๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ ภายหลังการหารือ นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมภารกิจด้านการพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วย โดยมีทีมงาน GISTDA ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคณะดังกล่าว

amorn.pet 5/8/2565 0
Share :