Head GISDTDA

GISTDAร่วมสัมมนาแผนฯด้านกิจการอวกาศกองทัพไทย

10 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดสัมมนา “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศกองทัพไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)” ในส่วนของกิจการอวกาศเพื่อการเฝ้าตรวจ และกิจการอวกาศเพื่อการสื่อสาร 

กิจกรรมนี้ GISTDA ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายใน 2 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ “การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ไร้พรมแดนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งบรรยายโดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ และหัวข้อ “พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ"  บรรยายโดย นายชาคริต ประสงค์สุข หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในการร่วมมือกันผลักดันกิจการอวกาศ และสร้างเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย จากทุกภาคส่วน 

กิจกรรมดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า GISTDA พร้อมสนับสนุนและผลักดันร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสร้างกิจการอวกาศของประเทศ

phasaphong.tha 10/5/2565 59 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top