Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 31 มีนาคม 2565

     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 360 จุด เพิ่มขึ้นจากวานก่อนเล็กน้อย พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 177 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 80 จุด พื้นที่เกษตร 53 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 30 จุด พื้นที่เขตสปก. 17 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 3 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #แม่ฮ่องสอน 132 จุด #เชียงใหม่ 87 จุด และ #สุโขทัย 11 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนเกาะกลุ่มบริเวณตอนบนของประเทศในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งวานนี้พบ 233 จุด คาดว่าอาจเกิดจากการเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาเพื่อล่าสัตว์จนทำให้เกิดการลุกลาม ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 12,109 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,968 จุด และภาคกลาง 7,084 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. พบค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นำโดยจังหวัด #แม่ฮ่องสอน #เชียงใหม่ และ #ตาก ในส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่พบค่าสูงถึงระดับ 157 และ 99 ตามลำดับ ซึ่งหมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่ง คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 2,249 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 458 จุด และอันดับที่ 3 เป็นประเทศไทย จำนวน 360 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 31/3/2565 0
Share :