Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 96 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 38 จุด พื้นที่เกษตร 27 จุด พื้นที่เขตสปก. 13 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 13 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5 ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #ตาก 24 จุด #สกลนคร 17 จุด และ #แพร่ 8 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนลดลงจากวานก่อน โดยพบจุดความร้อนเกาะกลุ่มในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเท่านั้น ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,897 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,430 จุด และภาคกลาง 9,841 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. ภาคเหนือมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มขึ้น นำโดยจังหวัด #เชียงราย #เชียงใหม่ และ #แม่ฮ่องสอน ส่วนภูมิภาคอื่นๆ โดยรวมอากาศยังคงดีต่อเนื่องซึ่งพบค่าฝุ่นอยู่ที่ระดับดี (สีเขียว) ถึงดีมาก (สีฟ้า) 
.
สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับที่หนึ่งคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1,002 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 274 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 127 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือเนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
 ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 5/5/2565 0
Share :