Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 5 มกราคม 2565

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ของวันที่ 5 มกราคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศเพิ่มขึ้น จำนวน 168 จุด พบมากสุดในพื้นที่เกษตร 85 จุด  ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ จำนวน 22 จุด  พื้นที่เขตสปก. จำนวน 21 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 20 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 จุด  และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด  โดยพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ จังหวัด #ขอนแก่น #กาฬสินธุ์ #ลพบุรี จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนที่เริ่มมีกระจายตัวอยู่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก  ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร

.
สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน พบมากสุดที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 262 จุด ราชาณาจักรกัมพูชา จำนวน 111 จุด รองลงมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 86 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

.
ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 5/1/2565 0
Share :