Head GISDTDA

ทดสอบการเพิ่มปริมาณสารต่อต้านมะเร็งจากกระเทียมพันธุ์ตาแดงในสภาวะอวกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ ที่นอกจากจะมีงานวิจัยเรื่องการทดลองเพาะปลูกไข่น้ำในอวกาศเพื่อการพัฒนาระบบพยุงชีพบนดาวนพเคราะห์ ซึ่งได้เสนอผ่านโครงการ National Space Exploration ของ GISTDA มาแล้วนั้น ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกรด 11 จากโรงเรียนสาธิตมหิดลนำการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มปริมาณสารต่อต้านมะเร็งจากกระเทียมพันธุ์ตาแดง” มาทำการทดลองในสภาวะอวกาศ ณ ห้องปฏิบัติการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ หรือ Micro-X ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP ของ GISTDA อีกด้วย ครับ 
 โดยการทดลองศึกษาพฤติกรรมของสารต่อต้านมะเร็งจากหัวกระเทียมที่เกิดขึ้นในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำนี้เป็นผลงานของ นายปวัตร เจริญวงศ์ นักเรียนระดับเกรด 11 จากโรงเรียนสาธิตมหิดล ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ อาจารย์ประจำจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการแข่งขันงานวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชนของ สวทช. ครับ 

 ทั้งนี้ GISTDA เราพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์อวกาศที่จะเป็นหัวใจหลักในการสำรวจอวกาศให้กับประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง 
 ต่อไปนี้ใครมีผลงานวิจัยที่อยากจะทดลองในอวกาศ  ท่านสามารถติดต่อ GISTDA ได้เลยครับ เราพร้อมอย่างมากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานวิจัยของท่านให้ไปไกลถึงอวกาศ และ GISTDA ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ 

Admin 23/12/2564 0
Share :