Head GISDTDA

GISTDA ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ณ จังหวัดเชียงราย

วันนี้ ทีมทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติของ GISTDA เข้าพบนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย หรือ Asian Development Preparedness Center : ADPC และทีมงาน ThaiPBS เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมหารือแนวทางการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 รวมถึงกระบวนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดของการเกิดไฟป่าและฝุ่นละออง ไม่ให้สูงเกินมาตรฐานที่กำหนดและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงาน ยึดหลักการทำงานร่วมกัน คือ "ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา" สู่เป้าหมายเดียวกัน คือป้องกันสุขภาพ อนามัย ของประชาชนให้มีความปลอดภัยสูงสุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ  ภารกิจนี้ใหญ่หลวงยิ่งนัก และ GISTDA ในฐานะองค์กรหลักด้านข้อมูลจากดาวเทียม ก็พร้อมเต็มที่ที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ ซึ่งไม่ใช่แค่เชียงรายเท่านั้น แต่รวมถึงทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันที่เริ่มแล้ว ณ เวลานี้

Admin 25/11/2564 0
Share :