Head GISDTDA

GISTDA นำนวัตกรรม G-Rice ช่วยเกษตรกรขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17-18 พย 2564  GISTDA โดย สำนักงานพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (สพน.)  และ   ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ  จังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมหารือการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศรัทธา คชพลายุกต์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดย GISTDA ได้นำเสนอการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-rice มาช่วยในการขับเคลื่อน โครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย ผักไมซ์   (Phak mice)

ภายหลังประชุม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย ผักไมซ์   (Phak mice) อีกด้วย

Admin 22/11/2564 0
Share :