Head GISDTDA

GISTDA ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับ เยาวชน จากโครงการ U2T สำหรับเตรียมความพร้อมการแข่งขัน “แฮกกาธอน ระดับประเทศ”

เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564  GISTDA นำทีมโดย กลุ่มออกแบบและพัฒนานวัตกรรมภูมืสารสนเทศ (กอพ.) สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (สพน.) ลงพื้นที่ บ้านเริงแก้ว ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในการดำเนินโครงการ U2T Hackathon 2021 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ของ กระทรวง อว. ที่มอบหมายให้ GISTDA เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ด้วยภูมิสารสนเทศ กับน้อง ๆ จากมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T แฮกกาธอน ในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 64 โดยใช้ นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice ซึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. จัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (community big data) โดยใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  และหน่วยงานในพื้นที่
3. การใช้บรรจุภัณฑ์ zero waste และจุดเด่นของฉลากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. เตรียมความพร้อมการนำเสนอร่วมกับคณาจารย์

 

Admin 8/11/2564 0
Share :