Head GISDTDA

ถอดบทเรียนไฟป่าแม่ฮ่องสอน...สำเร็จเกินเป้า

    วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการสัมมนาประเมินผลโครงการเพื่อถอดบทเรียนในการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ GISTDA จัดสัมมนาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของปี 2559 สำหรับใช้เป็นแนวทางปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันได้อย่างยั่งยืน
  โดยที่ผ่านมา จ.แม่ฮ่องสอน ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ช่วงรับมือก่อนวิกฤต ช่วงรับมือในภาวะวิกฤต และช่วงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากมาตรการทั้ง 4 ช่วงนี้ส่งผลให้ จ.แม่ฮ่องสอน สามารถลดจำนวนจุดความร้อนลงได้อย่างชัดจนจากที่เกิดเมื่อปี 2558 ถึงจำนวน 2,323 จุด เหลือเพียง 1,379 จุด ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 40.64 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 40 เพียงเล็กน้อย รวมถึงลดความรุนแรงของหมอกควันในอากาศที่เคยมีค่าสูงถึง 303 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เหลือเพียง 264 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลมาจากการลดจำนวนจุดความร้อนลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเอง สำหรับด้านคมนาคมทางอากาศที่เคยส่งผลกระทบอย่างหนักจนทำให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินถึง 58 เที่ยวบินนั้นใน ปีนี้เราลดจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิกเหลือเพียง 18 เที่ยวบินเท่านั้น  ถือเป็นความสำเร็จของการควบคุมและติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าปี 2559 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งความสำเร็จนั้นมาจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังนั่นเอง
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย ทสม. ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

Admin 3/5/2559 0
Share :