Head GISDTDA

จิสด้าร่วมประเด็นการถอดบทเรียนหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. GISTDA เข้าพบนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำเสนอประเด็นการถอดบทเรียนหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมนำเสนอสำหรับการสัมมนาในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคมนี้ รวมทั้งหารือภูมิสารสนเทศเพื่อสังคม พร้อมนำเสนอโครงการระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ระบบการติดตามบุกรุกป่า และระบบเกษตรรายแปลง เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติการบริหารจัดการทรัพยากรและการส่งเสริมการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบายการดำเนินงานของ PM สังคม

Admin 2/5/2559 0
Share :