Head GISDTDA

GISTDA จับมือ ศวภ. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) หารือการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีบทบาทด้านการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ ในลักษณะของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่าง GISTDA และ ศวภ. ไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศอีกด้วย

Admin 29/4/2559 0
Share :