Head GISDTDA

สทอภ. รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ บ่อน้ำพระราชทานเพื่อโยชน์แก่ราษฎร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ และตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

   เมื่อวันที่ 19 - 23 เมษายน ที่ผ่านมา GISTDA ลงพื้นที่สุรินทร์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา สำรวจพื้นที่ขุดบ่อน้ำของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งเป็น โครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณปรับปรุงสระน้ำ เพื่อประโยชน์แก่ราษฎร ในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านยางเตี้ย หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ หมู่ 9 บ้านกางของ หมู่ 10 บ้านระแงง หมู่ 12 บ้านยางเตี้ยใต้ และหมู่ 14 บ้านยางเตี้ย ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 91 บ่อ และ พื้นที่หมู่ 2 บ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 18 บ่อ รวมทั้งสิ้น 109 บ่อ
ซึ่งบ่อน้ำพระราชทานนี้ ได้ดำเนินการขุดแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

   การสำรวจในครั้งนี้ GISTDA ได้นำข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง KompSat-3 รายละเอียดภาพ 70 เซ็นติเมตร ซึ่งบันทึกภาพเมื่อวันที่ 10 และ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงานมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ ซึ่ง GISTDA ได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ทำการเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร ขนาดความกว้าง ยาว ลึกของบ่อ ปริมาตรเก็บกักน้ำของบ่อที่ได้รับพระราชทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณขอบบ่อ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อดำเนินงานให้การช่วยเหลือและติดตามผลของราษฎรที่ได้รับบ่อน้ำพระราชทานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Admin 29/4/2559 0
Share :