Head GISDTDA

นายกรัฐมนตรี ขึ้นเหนือแก้ปัญหาหมอกควัน เตรียมขยายผลแม่แจ่มโมเดล

 27 เมษายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ได้นำเสนอในส่วนของการติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และการขยายผลความสำเร็จของแม่แจ่มโมเดลในการจัดการไฟป่าภาคเหนือ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้หลักประชารัฐ ทั้งในส่วนของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ให้เข้ามามีบทบาทตามกลไกการบริหารจัดการพื้นที่แบบมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นระบบ

Admin 27/4/2559 0
Share :