Head GISDTDA

ก.วิทย์ โดย GISTDA เตรียมดันระบบนำทางด้วยดาวเทียม GNSS จับมือผู้ประกอบการต่างประเทศรองรับการใช้งานบริการในประเทศทุกมิติ

29 สิงหาคม 2559  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี/ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยภายหลังการเข้ารับนโยบายจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า GISTDA ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาตินี้จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานและริเริ่มให้เกิดการบูรณาการวางแผน แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการ GNSS ตามมาตรฐานสากล ในวันนี้ GISTDA จะเร่งพัฒนาและส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบ GNSS สามารถครอบคลุมการใช้งานบริการในวงกว้าง เพื่อสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve โดยนำนวัตกรรมด้านข้อมูลในการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของประเทศไทย จะร่วมมือกับผู้ประกอบการด้าน GNSS หรือระบบนำทางด้วยดาวเทียม จากต่างประเทศที่มีความพร้อมและความชำนาญ นำระบบ GNSS มาประยุกต์ใช้ในระบบการขนส่งอัจฉริยะ ระบบเส้นทางคมนาคมอัจฉริยะที่สามารถช่วยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจราจร การตรวจสอบเส้นทางในจุดต่างๆ และระบบเกษตรกรรมที่สามารถช่วยควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถไถอัจฉริยะ ที่เคลื่อนที่ตามการกำหนดตำแหน่งและควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้แรงงาน และประหยัดต้นทุนในการผลิตได้มาก

Admin 16/9/2559 0
Share :