Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่การใช้งาน GIS ระดับองค์กร" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

GISTDA เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่การใช้งาน GIS ระดับองค์กร" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ GISTDA เป็นวิทยากรในหัวข้อ การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่อง GIS แก่ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง โดยมีนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนายธนศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการนำ GIS มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคใต้ดินร่วมกับการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบงานด้านวิศวกรรมและบริการอีกด้วย

Admin 16/9/2559 0
Share :