Head GISDTDA

การดูงาน "Immersion into the Universe สัมผัสจักรวาล สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต" ณ Space Insprium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

 วันที่ 12 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดการดูงาน “Immersion into the Universe สัมผัสจักรวาล สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต“ณ Space Insprium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดย รอง ผสทอภ. ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเนื่องในโอกาสที่ Space Inspirium จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดชลบุรี

              โดยการจัดเข้าดูงานในคร้้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้ารับชมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดชลบุรี ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้รับรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ขอ Space Insprium ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อสร้างความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อกันระหว่างหน่วยงานต่อไป

Admin 12/9/2559 0
Share :