Head GISDTDA

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง BB 202 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักและศูนย์ต่างๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 100 คน ภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สทอภ. กับ ทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมร่วมกัน สร้างความเข้าใจในการใช้ SMART Management ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในทุกระดับ โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามแผนกิจกรรม ที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคตต่อไป

Admin 13/9/2559 0
Share :