Head GISDTDA

สทอภ. ถวายรายงานการพัฒนาระบบ GMIS สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตร กรรมบนพื้นที่สูงของ มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ ได้ทอดพระเนตรระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา หรือ GMIS ที่สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Gistda พัฒนาขึ้น ในระหว่าง ปีงบประมาณ 2558 – 59     เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการบริหาร และประธานอนุกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบ ต่อสังคม สทอภ. ให้การต้อนรับ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. เป็นผู้ถวายรายงาน

  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา หรือ GMIS เป็นระบบ Web Application แบบแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service : WMS) ที่ทันสมัยพัฒนาผ่านระบบ Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน ในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่รับผิดชอบโครงการ ใช้รายงานผล ความก้าวหน้า ของโครงการ ผู้บริหารใช้เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจน นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาที่รับผิดชอบโครงการ ได้นำเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันระบบ GMIS ใช้บริหารจัดโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา 30 โครงการ โดยในปีงบประมาณ 2560 
จะดำเนินการขยายให้ครอบคลุมทุกโครงการทั่วประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือในการนำองค์ความรู้ด้าน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ สทอภ. มูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อินเตอร์เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ได้นำ อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) มาบินถ่ายภาพทางอากาศ โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาเกษตร กรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนที่ ขอบเขต โครงการ และเป็นแผนที่ฐาน (Based Map) สำหรับ ระบบ GMIS เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โครงการฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Admin 19/9/2559 0
Share :