Head GISDTDA

คณะนักศึกษาฝึกงาน สทอภ. เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 20 กันยายน 2559

  ในวันที่ 20 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้มาฝึกงานกับ สทอภ. นำโดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (สพอ.) เพื่อให้คณะนักศึกษาได้รับความรู้ ความเชี่ยวชาญจาก สทอภ. โดยวิทยการผู้ปฏิบัติงานจริง

     ทางคณะ ฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณ การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม นอกจากนี้ คณะนักศึกษายังให้ความสนใจเยี่ยมชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศอีกด้วย ซึ่งทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Admin 20/9/2559 0
Share :