Head GISDTDA

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

วันนี้ (20 มีนาคม 2558) เวลา 12.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทรงเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือ GISTDA โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร วท. ฝ่ายไทย และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และคณะจากฝ่ายจีน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับผู้แทนฝ่ายไทยและจีน จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการที่ทาง สทอภ. ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ร่วมจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน จำนวน 6 นิทรรศการ ประกอบด้วย 1. โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. ดาวเทียมไทยโชต 3. Asian Cultural Conectivity 4. Tiangong-1 และ Chang’e 5. BeiDou โดย Wuhan Optic Valley 6. Map World ทรงพระอักษรด้วยพู่กันจีนบนผ้าแพรพระราชทานแก่ สทอภ. โดยมีความหมายแปลเป็นภาษาไทยว่า “ท้องฟ้า สวรรค์ มนุษย์ รวมกันเป็นหนึ่ง” และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแหลมฉบัง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระปทุม

อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร หรือ สภ. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยในการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย โดยมี สทอภ. เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย และสถาบันสารสนเทศวิศวกรรมการสำรวจการทำแผนที่และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเป็นหน่วยงานดำเนินการฝ่ายจีน อาคารดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3,892 ตารางเมตร ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ หรือ SKP (Space Krenovation Park) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (GISTDA) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 โดยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในอนาคต ในด้านต่างๆ ได้แก่

1) สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน ให้มีขีดความสามารถเป็นบุคลากรพร้อมใช้ พึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ผ่านกิจกรรมต่างๆได้แก่ การจัดฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพต่างๆ

2) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

3) ได้ผลลัพธ์จากการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการใหม่ๆ

4) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น สำหรับพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP ถือเป็นศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศ (National ST & I Infrastructure) เพื่อรองรับการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้สังคมสามารถตอบสนองกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

Admin 20/3/2558 0
Share :