Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสวท.”

เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2558 GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสวท.” ณ ห้องประชุมธนารมณ์  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและทักษะที่จำเป็นให้กับสมาชิก อสวท. และเพื่อให้สมาชิกทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ไปต่อยอด และเผยแพร่สู่ชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 120 คน

Admin 30/3/2558 0
Share :