Head GISDTDA

การเยี่ยมชมดูงาน ของ คณะอาจารย์และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมลาดกระบัง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ประเสริฐ  เคนพันค้อ และคณะ ในโอกาสนำคณะนักศึกษา  แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ภารกิจของ สทอภ. โดยได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการรับสัญญาณ  ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อใช้ประกอบเรียนวิชา Satellite Communications (การสื่อสารดาวเทียม) และให้นักศึกษามีความรู้ในด้านการสื่อสารดาวเทียมเพิ่มมากขึ้น

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
natthakit@gistda.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 10/4/2558 0
Share :