Head GISDTDA

GISTDA ร่วมแถลงผลงาน 6 เดือนกับหน่วยงานกระทรวงวิทย์ฯ เป็น ‘ข้อต่อ’เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การปฏิรูปประเทศ โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมพร้อมเป็นข้อต่อให้ทุกกระทรวงรวมถึงภาคเอกชน เพื่อเป็นพลังร่วม ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากความมุ่งมั่นตลอดมา นำไปสู่ผลงานที่เห็นเด่นชัดในหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือ ด้านการปฏิรูป วทน. เพื่อทรัพยากร โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อดูแลการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ รวมถึงวางแผนป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ไฟป่า โดย GISTDA  บูรณาการเทคโนโลยีอวกาศ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สามารถทำให้เราทราบได้อย่างแน่ชัดว่า พื้นที่ใดมีเชื้อเพลิงในผืนป่าหรือในแปลงเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้พื้นที่นั้นมีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าได้ โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด และกำหนดแผนเชิงรุกสำหรับการจัดลำดับพื้นที่การเผาให้เหมาะสม

          นอกจากนี้ GISTDA ยังใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร เพื่อติดตามการลดลงของพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการขาดแคลนน้ำในฤดูเพาะปลูกของรัฐบาล

Admin 22/4/2558 0
Share :