Head GISDTDA

พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สทอภ.-Centre National d’EtudesSpatiales ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent–LOI) เรื่อง ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ Centre National d’EtudesSpatiales (CNES) ประเทศฝรั่งเศส ณ ห้อง Visionizationชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ

ซึ่งการลงนามใน LOI ระหว่าง สทอภ. – CNESมีสาระสำคัญที่จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมORFEO Tool Box ซึ่งเป็นโปรแกรมเปิด (open source) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย CNES สำหรับใช้ในการผสม (fusion) ข้อมูลภาพดาวเทียมเชิงแสง (optical) และดาวเทียมเรดาร์ซึ่ง สทอภ. คาดหวังว่า จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวขึ้นมาใช้งานทดแทนโปรแกรมที่ สทอภ. ใช้งานอยู่เดิม รวมไปถึงพัฒนาให้สามารถรองรับการจับคู่ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตกับข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ได้

2. การตรวจสอบค่า Absolute Radiometric Gain ด้วยการสอบเทียบเชิงคลื่นของข้อมูลดาวเทียมไทยโชต (Calibration of THEOS Sensor) โดยการวิเคราะห์บนฐานข้อมูลของ CNES สำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบถ่ายภาพของดาวเทียมไทยโชตให้มีความถูกต้องเชิงแสงที่ดีขึ้น

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในด้านการเกษตร ซึ่ง สทอภ. –CNES วางแผนที่จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรไทยในการประยุกต์ใช้โปรแกรม ORFEO Tool Box ในด้านการเกษตร รวมไปถึงการร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนาการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามการเจริญเติบโตของข้าวอีกด้วย

อนึ่ง ในพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้สทอภ. และ CNESได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการบริหาร สทอภ. และ ดร. สเตฟาน รัว (Dr. Stéphane Roy)ตำแหน่ง ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องที่จะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือดังกล่าวของทั้ง 2 หน่วยงาน ให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง 2 ประเทศ

Admin 14/5/2558 0
Share :