Head GISDTDA

สทอภ. จัดแสดง UAV และนิทรรศการในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015

สทอภ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 ระหว่างวันที่ 17 - 20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเชื่อมโยงผู้ผลิต นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม กับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมของไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ในโอกาสนี้ สทอภ. ได้จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศและอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งเป็นเป็นความร่วมมือระหว่าง สทอภ. กับผู้ประกอบการเอกชนพันธมิตร โดยมีนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมบูธต่างๆ พร้อมให้แนวทางในการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

 

ผู้รายงาน  นายชินทัตต์  เขียวแก้ว
E mail : keawkaew@gistda.or.th
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 18/9/2558 0
Share :