Head GISDTDA

คณะนักศึกษาจาก Asian Institute of Technology เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ GISTDA

คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเตรียมพร้อม การบรรเทา และการจัดการด้านพิบัติภัย(Master of Science of Disaster Preparedness Mitigation and Management) จากสถาบัน Asian Institute of Technology(AIT) เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ GISTDA และศึกษาลักษณะการทำงานของดาวเทียม รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการกับภัยพิบัติ

Admin 17/10/2557 0
Share :