Head GISDTDA

GISTDA อบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจังหวัดนราธิวาส

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 GISTDA โดย สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ได้จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานจริง (on the job training)  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมบูรณาการร่วมกับข้อมูล GIS สำหรับการปฏิบัติงานจริงด้านการทำแผนที่  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส (ทสจ.) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 กรมอุทยานฯ  สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.) จำนวน 12  คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 สทอภ. บรรยายการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและค่าพิกัดแผนที่ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 75 คน

Admin 30/10/2557 0
Share :