Head GISDTDA

คณะอาจาย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557

คณะอาจาย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  สทอภ. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธรที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต และโครงการด้านดาวเทียมต่างๆ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Admin 14/11/2557 0
Share :