Head GISDTDA

คาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้นำกิจกรรมคาราวานสัญจรไปเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการ “World Day 2014” เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างไกล ตามแนวหลักการเรียนรู้สี่ประการ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนประชาวิทย์ (มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา) จังหวัดลำปาง มีนักเรียน และคณะครูสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 9 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 1,286 คน และโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 272 คน โดยกิจกรรมคาราวานสัญจร เน้นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในรูปแบบการบรรยายความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการนำยานยนต์แห่งการเรียนรู้ นิทรรศการ และเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ ประกอบด้วย เทคโนโลยี 3S ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก และการ์ตูนคู่ซ่าท้าสำรวจ กิจกรรมแผนที่ทำมือ เกมส์บิงโก เกมส์ที่นี่ที่ไหน มาจัดกิจกรรมร่วมด้วย

Admin 28/11/2557 0
Share :