Head GISDTDA

คณะอาจาร์ยและนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจการของ GISTDA

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 คณะอาจาร์ยและนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจการของ GISTDA ณ ห้อง Visionization ชั้น 6

Admin 2/12/2557 0
Share :