Head GISDTDA

Asia Geospatial Forum 2014

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Asia Geospatial Forum ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ สทอภ. ตลอดจนอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศและเครือข่ายพันธมิตร ซี่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ เป็นอย่างมาก

 

ผู้รายงาน  นายชินทัตต์  เขียวแก้ว
E mail : keawkaew@gistda.or.th
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 4/12/2557 0
Share :