Head GISDTDA

GISTDA จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ใช้ข้อมูล Thank you Sup’ta

เมื่อ 12-13 ธันวาคม 2557 สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร GISTDA จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ใช้ข้อมูล เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน GISTDA ที่ประสานงานกับผู้ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการยังได้สร้างความสัมพันธ์จากกิจกรรมนี้ด้วย

โครงการสานสัมพันธ์ผู้ใช้ข้อมูลครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรม บาลิออส เขาใหญ่ นครราชสีมา ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม และอุณหภูมิที่เย็นสบาย ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไปศึกษาภูมิทัศน์และภูมิประเทศ โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และร่วม  Workshop ระดมความคิด ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำ นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่สังคมไทย”

สำหรับกิจกรรมสันทนาการในช่วงกลางคืน มีการสังสรรค์ภายใต้ Theme “Thank you Sup’ta” เน้นความสนุกสนานแบบยุคดิสโก้ และความเป็นกันเองของผู้เข้าร่วมงาน

Admin 17/12/2557 0
Share :