Head GISDTDA

GISTDA ผนึกกำลัง 10 จังหวัดภาคเหนือ ป้องกันภัยพิบัติ หมอกควัน และไฟป่า

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือ “ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ หมอกควัน และไฟป่า” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก

     GISTDA นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการช่วยวางแผนและรับมือกับการเกิดไฟป่า และ หมอกควันในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างใกล้ชิด โดย GISTDA ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ระบบ MODIS รายวัน เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) อีกการพัฒนาแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในระดับตำบล เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันในจุดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ โดยแบบจำลองดังกล่าว พัฒนาจากฐานข้อมูลจุดความร้อนย้อนหลัง 10 ปี ประมวลผลรวมกับข้อมูลด้านชีวภาพอื่นๆ เช่น ชนิดป่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลด้านภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น

     นอกจากนี้ GISTDA ยังได้สนับสนุนนักวิชาการและฐานข้อมูลประจำ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด (war room) ดังเช่น จังหวัดแพร่ ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ เป็นต้น ในช่วงวิกฤติ และในช่วงเตรียมความพร้อม (กลางเดือนมกราคม 2558) GISTDA จะมีการจัดฝึกอบรมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านไฟป่า ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ หมอกควัน และไฟป่าอย่างยั่งยืน โดยข้อมูลที่จะนำไปให้ท้องถิ่นนำไปใช้ เช่น แผนที่เสี่ยงไฟป่าล่วงหน้า รายสัปดาห์ /จุดความร้อนรายวัน วิเคราะห์ตำแหน่งที่ซ้อนทับกับ ระยะห่างจากหมู่บ้าน การใช้ที่ดิน / พื้นที่ไฟไหม้ ราย 16 วัน / แผนที่กลุ่มหมอกควัน และรายงานรายสัปดาห์ 

ติดตามสถานการณ์ได้ที่    http://fire.gistda.or.th/

Admin 25/12/2557 0
Share :